ParkMen

Parkeerplaatsen leggen momenteel een aanzienlijke druk op de stedelijke inrichting, omdat ze vaak 70 procent van de tijd onbenut blijven. Deze ruimte kan slimmer benut worden. Iedere procent minder parkeerplaatsen levert ruimte op voor 10.000 woningen, behoud of uitbreiding van groen en/of andere gedeelde voorzieningen. Deze aanpassing draagt niet alleen bij aan klimaatadaptatie en gezondheid, maar versterkt ook de sociale samenhang in onze wijken.

Ons streven is om de ruimtelijke inrichting te laten aansluiten bij de wensen en behoeften van de bewoners. Dit realiseren we door participatie met de lokale gemeenschap, waarbij we nieuwe banen creëren en sociale netwerken versterken. We gaan geleidelijk aan de slag met het ‘opeten’ van ongebruikte parkeerplaatsen. De vrijgekomen ruimte komt ten goede aan waardevolle initiatieven voor de bewoners zelf. De meerwaarde van de ruimte wordt door bewoners zelf benoemt en geïncasseerd. Samen creëren we een leefomgeving die duurzaam, sociaal en vol leven is.

wegen naar welzijn

De Open Oproep Wegen naar Welzijn is gericht op de mobiliteitstransitie waar Nederland voor staat. Hoe kan deze zo worden aangepakt dat mobiliteit wordt ingezet als middel om de kwaliteit van leven van íedereen te verbeteren? Het doel van de oproep is te komen tot fundamenteel nieuwe denk- en oplossingsrichtingen. ParkMen is als een van de 15 projecten geselecteerd in de Open Oproep Wegen naar welzijn van het Stimuleringsfonds.

het ruilspel

Met de serious game ParkMen gaan we in de overdrive door op buurtniveau in een actief gesprek met de bewoners een ‘ruilhandel’ te organiseren waarbij parkeerplaatsen voor de deur worden ingeleverd voor concrete verbeteringen. Dit als gespreksstarter waarbij ter plekke wordt ontworpen en gerekend, zodat er draagvlak ontstaat evenals een ontwerp passend bij de doelgroep. Het gaat daarbij niet alleen om de exploitatie van de deelauto, maar ook om de opbrengsten uit gronduitgifte, de besparingen op beheer, budgetten voor arbeidsmarkttoeleiding, enzovoort.

Dit spel wordt in de komende maanden ontwikkeld en zal tijdens dit onderzoek in drie wijken getest worden.

de wijken

In overleg met de gemeenten Delft en Den Haag zijn we opzoek naar de juiste buurten voor dit onderzoek.
Er is nog plaats voor één extra gemeente om als koploper deel te nemen aan dit onderzoek. Interesse? Lees meer over de mogelijkheden of neem contact op via info@parkmen.nl

Er wordt op het moment naar een locatie gekeken in Delft West

Er wordt in Den Haag op het moment naar een locatie gekeken in Eskamp.

Deelnemen als gemeente

Interesse om onderdeel te worden van dit onderzoek? Dat kan op twee manieren: als koploper of als supporter. Als koploper voer je de serious game daadwerkelijk uit, terwijl supporters waardevolle input leveren tijdens de ontwikkeling en toegang krijgen tot de materialen om de game te gebruiken na afloop van het onderzoek. Kies de rol die het beste past en maak deel uit van dit innovatieve project!

Door beperkte capaciteit in dit onderzoek voeren wij de game uit in drie verschillende wijken, hiervoor werken we samen met koplopers. Daarvan is nog maar één plaats beschikbaar.

 • Verzamelde inzichten zijn waardevol voor de wijze waarop gemeenten op wijkniveau kan verduurzamen en waarop bewoners zelf individueel en als collectief kunnen bijdragen aan een betere leefomgeving;​
 • De gemeentes die in deze fase aansluiten worden meegenomen in de ontwikkeling en kunnen eigen input meegeven: na dit onderzoek liggen er concrete voorstellen voor de geselecteerde locatie binnen uw gemeente; ​
 • Directe uitwisseling van inzichten tussen de betrokken gemeentes en inspiratie vanuit de andere projecten die binnen deze subsidie lopen;​
 • Het onderzoek en de ‘community of practise’ wordt mede gefinancierd en gefaciliteerd door het Stimuleringsfonds.

Van koplopers wordt verwacht:

 • Het faciliteren van de stedenbouwkundige analyse. Daaronder valt het delen van beschikbare data over de wijk, meedenken over waar er mogelijkheden zijn om de uitkomsten daadwerkelijk te realiseren; ​
 • Ondersteuning in de communicatie en uitvoering van de serious game; ​
 • Co-financiering van 5.000 euro. (Co-financiering is een verplicht onderdeel bij het Stimuleringsfonds);​
 • De intentie om de uitkomsten uit te werken naar een concrete toepassing. De uitvoering van de concrete verbetering en het maken van een volledig ontwerp vallen niet binnen de subsidie vanuit het Stimuleringsfonds. Dit kan echter wel gedaan worden in samenwerking met het collectief Parkmen maar zal in de vorm zijn van een vervolgproject waarbij andere financiers gezocht moet worden. De relevantie is ook dat het proces ook verwachtingen kan scheppen.

Sponsors kunnen input leveren op de ontwikkeling en zullen volledig op de hoogte gehouden worden tijdens en na dit onderzoek. Als sponsor heb je de volgende voordelen:

 • U levert uw kennis, ervaring en uitdagingen als input voor de onderzoeksmethode, de analysemethode en de game;​
 • U wordt op de hoogte gehouden van de proeftrajecten en kunt meesturen in de te ontwikkelen methode zodat deze later ook door uw gemeente gebruikt kan worden;​
 • U wordt tijdens het proces op de hoogte gehouden van alle inzichten, kennis en kunde uit de eerste hand;​
 • U wordt vermeld op de website en in de communicatie als supporter;​
 • U wordt uitgenodigd voor de bijeenkomst om kennis te mee te nemen van de concept uitkomsten en inzicht in onderliggende parameters en mogelijkheden om op beide feedback te geven;​
 • Directe uitwisseling van inzichten tussen de betrokken gemeentes en inspiratie vanuit de andere projecten die binnen deze subsidie lopen;​
 • Na afronding beschikt u over al het ontwikkelde materiaal om daarna direct toe te kunnen passen in uw gemeente. Dit betreft niet alleen alle uitkomsten van het onderzoek, maar ook de uitleg en benodigde (digitale) materialen voor uitvoering van de serious game en de analysetools;​
 • Het onderzoek wordt mede gefinancierd en gefaciliteerd door het Stimuleringsfonds.

Van supporters wordt verwacht:

 • Aanwezigheid op kennisdeel sessie ​
 • Een sponsorbedrag van minimaal 2.000 euro. (Co-financiering is een verplichting voor deze aanvraag bij het Stimuleringsfonds).

het team

Jeroen Mensink

JAM* staat voor een integrale aanpak, met aandacht voor detail en ruimte voor verdieping. Met een team van experts werken we aan integrale oplossingen voor ruimtelijke vraagstukken. Dat leidt tot bijzondere ruimtes, slimme technische oplossingen, scherpe analyses en nieuwe inzichten.

Jip Schelling, Fieke Jongsma & Minze Walvius

Advier zet zich in voor een duurzame samenleving, vanuit een focus op “commons en community’s” in relatie tot ruimtegebruik. Voor dit onderzoek draagt Advier graag bij met kennis over mogelijkheden in (deel)mobiliteit diverse ander gemeenschappelijke faciliteiten met de daarbij horende verschillende beheermogelijkheden.

Marcia Sookha & Annius Hoornstra

The Positive Lab werkt aan mens- en klimaatpositieve ruimtelijke ontwikkelingen, vanuit het uitgangspunt dat de te realiseren kwaliteiten waarden vertegenwoordigen die omgezet moeten worden naar meer maatschappij-gestuurde investeringen. We zetten nieuwe businesscases op, herontwerpen samenwerkingsverbanden en introduceren nieuwe financieringsvormen.

Wouter van Doorn

Bende is een bureau voor onderzoek, ontwerp en realisatie. Wij helpen onze klanten om van abstracte uitdagingen tot tastbare oplossingen te komen.