ParkMen

Parkeerplaatsen leggen momenteel een aanzienlijke druk op de stedelijke inrichting, omdat ze vaak 70 procent van de tijd onbenut blijven. Deze ruimte kan slimmer benut worden. Iedere procent minder parkeerplaatsen levert ruimte op voor 10.000 woningen, behoud of uitbreiding van groen en/of andere gedeelde voorzieningen. Deze aanpassing draagt niet alleen bij aan klimaatadaptatie en gezondheid, maar versterkt ook de sociale samenhang in onze wijken.

Ons streven is om de ruimtelijke inrichting te laten aansluiten bij de wensen en behoeften van de bewoners. Dit realiseren we door participatie met de lokale gemeenschap. We gaan geleidelijk aan de slag met het transformeren van parkeerplaatsen. De vrijgekomen ruimte komt ten goede aan waardevolle initiatieven voor de buurt zelf. De meerwaarde van de ruimte wordt door buurt zelf benoemt en geïncasseerd. Samen creëren we een leefomgeving die duurzaam, sociaal en vol leven is.

wegen naar welzijn

De Open Oproep Wegen naar Welzijn is gericht op de mobiliteitstransitie waar Nederland voor staat. Hoe kan deze zo worden aangepakt dat mobiliteit wordt ingezet als middel om de kwaliteit van leven van iedereen te verbeteren? Het doel van de oproep is te komen tot fundamenteel nieuwe denk- en oplossingsrichtingen. Parkmen is als een van de 15 projecten geselecteerd in de Open Oproep Wegen naar welzijn van het Stimuleringsfonds en gaat door met de vervolgfase!

Uitleg

ParkMen is als serious game het belangrijkste onderdeel in een participatie tool die we aanbieden waarmee gemeenten en ontwikkelaars in gesprek gaan met bewoners om de leefbaarheid van wijk te verbeteren. Met ParkMen gaan we in de overdrive door op buurtniveau in een actief gesprek met de bewoners een ‘ruilhandel’ te organiseren waarbij parkeerplaatsen voor de deur worden ingeleverd voor concrete verbeteringen. Dit als gespreksstarter waarbij ter plekke wordt ontworpen en gerekend, zodat er draagvlak ontstaat evenals een ontwerp passend bij de doelgroep. Het gaat daarbij niet alleen om de exploitatie van de deelauto, maar ook om de opbrengsten uit gronduitgifte, de besparingen op beheer, budgetten voor arbeidsmarkttoeleiding, enzovoort. Dit spel is in de eerste fase ontwikkeld en getest in Deventer en Delft. In de vervolgfase wordt dit uitgebreid met een traject dat verder gaat dan een gespreksstarter. We onderzoeken manieren hoe de buurt de verandering daadwerkelijk te laten ervaren. Waarbij de serious game onderdeel is van dit transitie traject

De serious game

Het spel wordt gespeeld met 6 spelers uit een bepaalde buurt. De buurt is voorafgaand geanalyseerd en het spelbord en de kaarten zijn hierop aangescherpt. Het spel kent drie rondes waarbij het van een abstract niveau steeds concreter wordt.

De Speelronde

Wensenronde

In de Wensenronde wordt er verdeeld over zes thema’s wordt een score gegeven om inzichtelijk te maken hoe belangrijk de spelers deze thema’s vinden. In de hierop volgende rondes kan hiernaar verwezen worden door de spelbegeleider.

Droomronde

In de Droomronde worden de wensen concreter gemaakt, door gewenste voorzieningen uit te kiezen. Er is ruimte voor een bepaald aantal voorzieningen, ter grote van de hoeveelheid parkeerplekken wat er in een realistisch maar erg optimistisch scenario, vrijgespeeld zou kunnen worden. De verzamelde voorzieningen worden meegenomen naar de speelronde.

Speelronde

In de Speelronde begint het ruilspel. Waarbij elke speler zijn een voorziening en locatie hiervoor kan voorstellen. Hiervoor moeten wel parkeerplaatsen worden vrijgespeeld. Dit kan door inzet van maatregelen als autodelen of het verder van huis parkeren van de auto. Wel moet de speler andere spelers overtuigen, hoe groter de voorziening hoe meer medestanders er nodig zijn. Dit geeft inzicht in welke voorzieningen het meest gewild zijn, en of de spelers er de maatregelen rondom mobiliteit voor over hebben.

Transitietraject

Dit is waar we dit moment aan werken. Onderzocht wordt of door het doorzetten van verbeelding en acties de uitkomsten uit het spel zelf verder kunnen ontwikkelen en laten landen in de buurt, zodat deze doorgroeien tot daadwerkelijke verbetering van de leefomgeving. Het spel zelf wordt op deze manier een onderdeel van een uitgebreider programma (en vice versa).

Voor wie

ParkMen richt zich in eerste instantie op twee doelgroepen, de buurtbewoners en de gemeente. Bewoners worden bewust gemaakt van de mogelijke voordelen van het anders inrichten van openbare ruimte, door anders om te gaan met mobiliteit. Vervolgens worden de gemeenten, vanuit het principe van Brede Welvaart uitgedaagd, om ook andere oplossingen te steunen en uiteindelijk andere gemeenten en vakgenoten te inspireren met de resultaten. Het ultieme doel is dat bewoners, gemeenten en ontwerpers elkaar weten te inspireren. Wel is gebleken dat het ingewikkeld kan zijn om als gemeente het spel in te zetten als toets van het eigen beleid. Het beste is om het spel aan te bieden aan de bewoners om hun wensen en behoeften in kaart te brengen en dan pas het gesprek over het gemeentelijk beleid te voeren. Het gesprek wint dan aan kwaliteit.

het team

Het team achter Parkmen is samengesteld vanuit verschillende bedrijven. En daarmee een samenwerking van ontwerpkracht, ervaring in mobiliteit, duurzame gebiedsontwikkeling, en serious game design. Deze verschillende expertises zorgen ervoor dat we onderzoek in de wijk kunnen uit voeren en achtergrond kennis paraat hebben om de impact op vervoersmogelijkheden en kosten en opbrengsten in beeld te brengen.

JAM* staat voor een integrale aanpak, met aandacht voor detail en ruimte voor verdieping. Met een team van experts werken we aan integrale oplossingen voor ruimtelijke vraagstukken. Dat leidt tot bijzondere ruimtes, slimme technische oplossingen, scherpe analyses en nieuwe inzichten.

Advier zet zich in voor een duurzame samenleving, vanuit een focus op “commons en community’s” in relatie tot ruimtegebruik. Voor dit onderzoek draagt Advier graag bij met kennis over mogelijkheden in (deel)mobiliteit diverse ander gemeenschappelijke faciliteiten met de daarbij horende verschillende beheermogelijkheden.

The Positive Lab werkt aan mens- en klimaatpositieve ruimtelijke ontwikkelingen, vanuit het uitgangspunt dat de te realiseren kwaliteiten waarden vertegenwoordigen die omgezet moeten worden naar meer maatschappij-gestuurde investeringen. We zetten nieuwe businesscases op, herontwerpen samenwerkingsverbanden en introduceren nieuwe financieringsvormen.

Bende is een bureau voor onderzoek, ontwerp en realisatie. Wij helpen onze klanten om van abstracte uitdagingen tot tastbare oplossingen te komen.

Samen spelen verbindt! Met Ludopolis zetten we spellen in een professionele context in om het gesprek te voeren over complexe inhoudelijke thema’s. We zetten serious games in als gespreksinstrument tijdens participatietrajecten met professionele en niet-professionele stakeholders. Hierbij staat het ‘goede gesprek’ centraal.